Inloggen

Privacy Statement

Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Wie zijn wij?

DAS is een brede juridisch en financiële dienstverlener. Wij helpen onze klanten om problemen te voorkomen of op te lossen. Met juridische bijstand of financiële oplossingen.

We bedienen onze klanten vanuit verschillende groepsondernemingen. De hierna genoemde groepsonderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verwerken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de activiteiten van

 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd in Amsterdam;
  - rechtsbijstandverzekeringen voor particulieren en ondernemingen.
 • DAS Legal Services B.V., gevestigd in Amsterdam;
  - Flexx van DAS, Business Club DAS, DAS Privacy Protect, Bedrijfsinformatie, Letselschadehulp van DAS.

Klik hier voor de contactgegevens van deze ondernemingen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van klantonderzoek
 • De gegevens die u in het kader van het klantonderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Onderzoeksresultaten worden nooit op individueel niveau gerapporteerd.
 • Uw contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of daarover met u te communiceren.
 • De persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, etc.) die u aan ons hebt verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor klantonderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
 • U heeft altijd het recht te vragen of (een deel van)  uw antwoorden verwijderd kunnen worden.  Wij zullen gehoor geven aan uw verzoek voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.


Welke grondslag heeft DAS om uw persoonsgegevens te verwerken?

U heeft toestemming gegeven bij het opgeven als lid van een panel van DAS. U kunt u uw toestemming altijd weer intrekken. Hoe u dat kunt doen, is verderop in de privacystatement beschreven onder Uw rechten.

Hoe zorgt DAS voor zorgvuldige omgang van persoonsgegevens?

DAS legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. DAS neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn maatregelen waarmee wij de toegang tot gegevens beheersen (logische toegangsbeveiliging), het beheer van autorisaties, het versleutelen van persoonsgegevens, het intensief monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, het gebruik van firewalls en intrusion-detection-systemen en de afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging. Ook worden alleen geregistreerde bezoekers toegelaten tot onze panden.

Medewerkers van DAS en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door DAS vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met fysieke en digitale gegevens. DAS investeert doorlopend in kennis en bewustzijn van medewerkers over uw privacy. DAS screent medewerkers voordat ze in dienst worden genomen.

Bewaartermijnen

DAS bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn, die DAS in het kader van panels hanteert, is drie maanden na het eindigen van een panel.  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd op zodanige wijze dat die niet langer naar u herleidbaar zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen wij bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door DAS. In het kader van de panels maakt DAS gebruik van de diensten van marktonderzoekbureau MWM2 in Amsterdam. DAS heeft met MWM2 een verwerkersovereenkomst afgesloten.  

Uw rechten

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het feit dat DAS uw gegevens verwerkt en u kunt in het bijzonder bezwaar maken tegen profileringsactiviteiten m.b.t. uw gegevens. Als u DAS toestemming hebt verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken.

Wij hebben voor de verschillende mogelijke verzoeken alvast een formulier voor u beschikbaar.

U kunt ons ook laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of u kunt uw verleende toestemming voor het gebruik van een e-mailadres intrekken. Dat kan via dit formulier.

Daarnaast kunt u zich altijd afmelden voor de ontvangst van commerciële e-mailberichten van DAS via een afmeldlink in het bericht zelf.

Vul het formulier volledig in en stuur ons vervolgens een e-mail naar risk-compliance@das.nl met als bijlagen het formulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs. U kunt ons de informatie ook per brief sturen. Dat kan naar: DAS, afdeling Servicemanagement, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam. Wij vragen u met klem op deze kopie uw BSN en pasfoto door te strepen/onleesbaar te maken. DAS stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een reactie op het verzoek. DAS zal u steeds laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen of opmerkingen over deze verklaring of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Richt die aan: DAS, Functionaris voor de Gegevensbescherming, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam. Of stuur een e-mail naar risk-compliance@das.nl. Bovenstaand adres kunt u ook gebruiken als u een klacht heeft over de wijze waarop DAS met (uw) persoonsgegevens omgaat.

Voor meer informatie of klachten kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

DAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of in verband met aanpassingen aan (veranderde) wet- en regelgeving. Deze wijzigingen zullen wij bekendmaken op onze website.

Laatst gewijzigd: 7 juli 2020